Reklama

# 2464 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,57 ha

[ Dzierżawa ] ARCHIWUM


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Kowal informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalu oraz na stronie internetowej www.gminakowal.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w Czerniewiczkach, gm. Kowal (dz. nr: 150/8, 150/12, 149/2) i w mieście Kowal (dz. nr: 1521/1, 1521/6, 1520), które stanowią własność Gminy Kowal. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WL1W/00012434/3 przez Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wywoławcza roczna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 25 q pszenicy za 1 ha, według ceny ustalonej przez GUS.
Licytacja przeprowadzona będzie odrębnie dla działek nr: 150/8, 150/12, 1521/1, 1521/6 o łącznej powierzchni 3,6270 ha oraz działek nr: 149/2, 1520, których łączna powierzchnia wynosi 6,9500 ha.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33 – sala narad (budynek B, pokój nr 4). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (oddzielnie dla działek nr: 150/8, 150/12, 1521/1, 1521/6 oraz działek nr: 149/2, 1520). Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalu, ul. Piwna 33 - pokój nr 10 oraz pod numerem telefonu: 54 284 22 52 wew. 114 lub 531 419 436. Kowal, dn. 03.09.2019 r. Wójt Gminy Kowal Stanisław Adamczyk

http://www.gminakowal.pl/



22 461,00 zł
kontakt@agroprzetargi.pl
Czerniewiczki




pokaż trasę z:
do , Czerniewiczki


Zapisz się na newsletter