Reklama

# 2481 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,70 ha

[ Dzierżawa ] ARCHIWUM


G.2217.57.2019.PK Mirosławiec, dnia 18.09.2019 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec reprezentowane przez Pana Pawła Olszackiego - Nadleśniczego ul. Wolności 30, 78-650 Mirosławiec, tel.( 067 ) 259 50 94, fax. ( 067 ) 259 63 31 www.miroslawiec.pila.lasy.gov.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych
1 Przetarg obejmuje grunty o łącznej powierzchni 15,7000 ha wg poniższego zestawienia: Lp. LEŚNICTWO ADRES LEŚNY ADRES ADMINISTRACYJNY RODZAJ UŻYTKU POW. (ha) NR DZIAŁKI (część) GMINA OBRĘB EWIDENCYJNY 1 Lipie 271 a Wałcz Kłosowo R IVB 6,7200 8,9800 8129/6 2 Lipie 271 a Wałcz Kłosowo R V 8129/6 2. Wywoławcza stawka czynszu rocznego uzależniona jest od klasy gruntów rolnych i wynosi: IVB — 349,16 zł / ha V — 207,06 zł / ha 3. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony — od 01.01.2020 r. 4. Nadleśnictwo Mirosławiec nie żąda wniesienia wadium. 5. Warunki dzierżawy zawiera projekt umowy do pobrania na stronie internetowej lub w biurze nadleśnictwa. 6. Złożona oferta musi zawierać: a) imię i nazwisko / nazwę oraz adres oferenta; b) oferowaną stawkę czynszu rocznego netto w złotych, nie niższą niż wywoławcza; c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami dzierżawy zawartymi we wzorze umowy oraz warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu; Ofertę należy złożyć na druku, dostępnym na stronie internetowej lub w biurze nadleśnictwa. 7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych: „OFERTA na dzierżawę gruntów rolnych" w sekretariacie Nadleśnictwa Mirosławiec, w terminie do 04.10.2019 r. do godz. 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Mirosławiec ul. Wolności 30 . Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Kryterium wyboru oferty jest 100% cena. 8. W przypadku równorzędnych ofert Nadleśnictwo Mirosławiec przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny. 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2019 r. godz. 1000 w sali narad w siedzibie Nadleśnictwa Mirosławiec. 10.Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 11.0 wyniku przetargu wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. 12.Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Paweł Krawczyk tel. 067 2596474, kom. 660 729 392 Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 1. Regulamin przetargu. 2. Druk oferty. 3. Wzór umowy dzierżawy.

4 203,00 zł
kontakt@agroprzetargi.pl
Kłosowo
pokaż trasę z:
do , Kłosowo


Zapisz się na newsletter