Reklama

# 2547 sprzedaż gruntu rolnego pow. 6,58 ha

[ Sprzedaż ] ARCHIWUM


PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. ul.600-lecia 9, 62-540 Kleczew ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż I. Prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Pamiątka, gmina Wierzbinek, stanowiących teren nieodkształcony sklasyfikowany jako grunty orne (RVI). Brak jest MPZP. Zgodnie z ustaleniami zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVIII/167/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 26 listopada 2016 r.) przedmiotowa działka przeznaczona jest na tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. II. Prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Kaliska, gmina Wilczyn, stanowiącej teren nieodkształcony sklasyfikowany jako łąki trwałe (ŁV), pastwiska trwałe (PsV) oraz nieużytki (N). Brak jest MPZP. W oparciu o ustalenia z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: teren łąk z wodami. (dz. nr 101, 102). III. Prawa własności kompleksu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie Kaliska, gmina Wilczyn, stanowiących teren nieodkształcony sklasyfikowany jako łąki trwałe (ŁV), pastwiska trwałe (PsV) oraz nieużytki (N). Brak jest MPZP. W oparciu o ustalenia z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: teren łąk z wodami (dz. nr 103, 104). Lp. Położenie Nieruchomości obręb/gmina Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów i budynków z oznaczeniem Księgi Wieczystej Powierzchnia nieruchomości w ha Cena wywoławcza netto w złotych Wysokość wadium w złotych
1 Pamiątka Gm. Wierzbinek 96 KN1K/00015911/8 3,8000 95.000,00 9.500,00
2 Kaliska Gm. Wilczyn 101, 102 KN1N/00012797/4 1,5400 14 000,00 1 400,00
3 Kaliska Gm. Wilczyn 103 KN1N/00012797/4 1,2400 11 000,00 1 100,00 104 KN1N/00012362/6
Przetarg odbędzie się 22 października 2019 r. godz. 10:00 w Sali nr 26 biurowiec B w Kleczewie Osoby (podmioty) zamierzające wziąć udział w licytacji zobowiązane są przybyć do Biurowca B, sala nr 26 w Kleczewie ul. 600-lecia 9 celem przedłożenia i sprawdzenia przez komisję przetargową dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt od 2 do 8 poniżej. Warunkiem dopuszczenia osoby (podmiotu) do licytacji jest złożenie kompletnych i prawidłowych dokumentów i oświadczeń. Wymienione w ogłoszeniu nieruchomości można oglądać w dniach 14-16.10.2019 r. w miejscu ich położenia w godz. od 9⁰⁰-14⁰⁰ po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Spółki. Szczegółowych informacji o przedmiocie licytacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 63 2476093; 63 2476501; w godz. od 8⁰⁰-15⁰⁰. Szczegółowe warunki licytacji: 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, b) małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w pkt a, c) osoby, które pozostają członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. Na powyższe okoliczności uczestnik licytacji (oferent) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt 3. 2. Oferenci zobowiązani są złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, w tym położeniem i granicami geodezyjnymi oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń wobec sprzedającej Spółki jak również, ze nie wnoszą żadnych zastrzeżeń do warunków niniejszej licytacji. 3. Wzór wymaganego oświadczenia, w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 4. W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO na sprzedającej Spółce jako administratorze danych osobowych spoczywają obowiązki informacyjne względem osób, których dane pozyskuje Spółka w toku prowadzonego przetargu ustnego (licytacji). W związku z powyższym oferenci będący osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, pełnomocnicy takich oferentów, zobowiązani są do podpisania i złożenia klauzuli informacyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, co będzie potwierdzeniem zapoznania się z ww. informacją. Oferenci będący osobami prawnymi zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazują sprzedającej Spółce wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 5. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny przedłożyć: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji podmiotów gospodarczych (CEIDG), zaświadczenie o numerze REGON i decyzje o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika licytacji w formie aktu notarialnego oraz okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 6. Osoby fizyczne zobowiązane są przedłożyć dokument potwierdzający swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim zobowiązana jest wskazać w drodze oświadczenia czy występuje w imieniu własnym a nieruchomość nabywa do majątku odrębnego, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do wspólności ustawowej małżeńskiej. 7. W przypadku cudzoziemców wymagane jest zezwolenie lub promesa nabycia nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. 8. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Koninie nr 79 10901199 0000 0000 1900 2727. Wadium będzie skutecznie wniesione jeżeli wpłynie na wskazane wyżej konto Spółki do dnia 21.10.2019 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki). 9. Spółka zastrzega, że wadium przepada na jej rzecz jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej. 10. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji a złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży. 11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Jeżeli Nabywca nie uiści ceny nabycia najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczoną datą podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 12. Minimalna liczba uczestników licytacji : 1. 13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, gdy inny uczestnik zaoferował wyższą cenę nabycia. 14. Licytacja kończy się z chwilą udzielenia przybicia. Po tej chwili nie prowadzi się negocjacji, ani żadnych ustaleń z Nabywcą, poza ustaleniem daty podpisania umowy sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 15. 15. Spółka zastrzega, iż nie będzie zawierać przedwstępnej umowy sprzedaży, lecz umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi nie później niż w 30 dniu od zakończenia licytacji. 16. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie z osobą (podmiotem) który był uczestnikiem licytacji i wylicytował najwyższą cenę, z zastrzeżeniem pkt 17. 17. Osoba (podmiot), który wylicytował najwyższą cenę nie ma prawa przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z udzielonego przybicia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności. 18. Przedmiot umowy sprzedaży musi być tożsamy z przedmiotem licytacji. Cena sprzedaży musi być zapłacona przez Nabywcę na rachunek bankowy Spółki najpóźniej na 2 dni robocze przed datą podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy sprzedaży, ale nie później niż 14 dni od podpisania umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży nie może zawierać postanowień dotyczących zadatku, zaliczki, rozłożenia płatności ceny na raty, kar umownych, dodatkowych warunków, gwarancji, umownego prawa odstąpienia, odstępnego, ani innych dodatkowych postanowień umownych. 19. W notarialnej umowie sprzedaży, nabywca nieruchomości złoży oświadczenie, że jest mu znany stan nieruchomości i jej położenie w rejonie oddziaływania górniczego Spółki oraz, że nie będzie występował z tego tytułu w stosunku do Spółki z roszczeniami związanymi z ewentualnym negatywnym oddziaływaniem odwodnienia terenu, skutkującym degradacją gruntu, usychaniem drzew, obniżeniem plonowania, zapyleniem i innymi. 20. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu licytacji, w tym koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca, a w umowie sprzedaży zostanie umieszone postanowienie o treści:,, Kupujący ponosi wszelkie koszty notarialne, sądowe i opłaty od czynności cywilno-prawnych oraz inne związane z nabywaną nieruchomością”. 21. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków licytacji w całości bez podania przyczyn, odwołania lub unieważnienia licytacji w całości bez podania przyczyn


120 000,00 zł
kontakt@agroprzetargi.pl
Pamiątka
pokaż trasę z:
do , Pamiątka


Zapisz się na newsletter