PROW

Nabór PROW* dofinansowanie indywidualnych usług doradczych

Poddziałanie: 1.2 – Dofinansowanie indywidualnych usług doradczych
Nazwa działania:
Działanie:1.1 – Usługi doradcze


Cel realizacji działania:
Zwiększenie ekonomiczności wykonywania zawodu doradcy rolnego.

Cel szczegółowy:
Poprawa sytuacji materialnej grupy zawodowej wykonującej usługi doradztwa rolniczego


Budżet projektu 90 000 000 PLN

Termin naboru wniosków 15.08.2020 do 15.10.2020

Beneficjent działania Doradca rolny / osoba wpisana na listę doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zakres wsparcia:
Realizacja działania ma umożliwić efektywny wzrost ekonomiczny grupy zawodowej zajmującej się doradztwem rolnym ściśle powiązany z transferem wiedzy dotyczącej innowacyjności w powiększaniu gospodarstw rolnych.

Warunki kwalifikowalności:
Do projektu może przystąpić każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych, doradców leśnych, doradców rolnośrodowiskowych lub ekspertów przyrodniczych, zwanych dalej “doradcami”, która:
1) posiada bezpośredni lub pośredni kontakt z beneficjentami WPR/ rolnikami (rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), prowadzącego gospodarstwo rolne, którego siedziba położona jest na obszarze realizacji operacji);
2) posiada doświadczenie w udzielaniu porad dla rolników w zakresie dotyczącym działalności rolniczej;

Pomoc przyznaje się każdemu przystępującemu do programu doradcy rolnemu bez stosowania kryteriów punktacji.

UMOWA O DOFINANSOWANIE INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH
RODO