Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-15
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 5.83 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5312 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,83 ha

Powiat:gorzowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 5,83 ha/ użytek RIV,ŁV/cena wywoławcza 165.378,oo PLN/wadium 16500,oo PLN do 14.03.2022/ termin składania ofert 15.03.2022 godz. 15:00

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości KRAFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości (KRS: 0000260218) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 278/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nieruchomość rolna) składającej się z trzech działek: dwie działki o nr 190 i 201, położone w miejscowości Wawrów (gmina Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie), stanowiące grunty orne oraz działka o nr 263/2, położona w miejscowości Czechów (gmina Santok, powiat gorzowski, województwo lubuskie), stanowiąca łąki trwałe, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi jedną księgę wieczystą pod nr GW1G/00003024/9 – objętego spisem inwentarza z dnia 19 października 2020 r. pod poz. 1 oraz opisanego i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 5 lipca 2021 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego biegłego sądowego Marka Wieczerskiego. Powierzchnia 5,83 ha

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 165.378,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) netto.

Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2022 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 278/20 oraz dopiskiem: NIE OTWIERAĆ OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym KRAFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę nabycia netto za Przedmiot sprzedaży, przy czym zaoferowana cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje każdorazowo cena wyższa. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w kwocie 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości KRAFT Sp. z o.o. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze:   z dopiskiem Sprzedaż sygn. akt. XI GUp 278/20 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Regulaminie sprzedaży, syndyk może przeprowadzić konkurs uzupełniający w trybie licytacji ustnej na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Operat szacunkowy dla Nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka w Poznaniu bądź poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka:

7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr   od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem:   biuro@kancelariagrenda.pl

8. Syndyk zastrzega na swoją rzecz prawo do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie.

Kontakt:
Syndyk Patrycja Grenda
tel:  61 670 73 73

https://santok.nieruchomosci-online.pl/dzialka,na-sprzedaz/23230742.html

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.83 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:30

# 5824 sprzedaż zbiornika wodnego pow. 1,45 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-17

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5812 dzierżawa gruntu leśnego pow. 1,60 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-17

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5801 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,94 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-07-18

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 12:00

# 5786 dzierżawa gruntu pod winnicę pow. 0,78 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 28 czerwca, 2022

O godzinie: 12:00

# 5783 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,41 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu