Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-23
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 3.67 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5321 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,67 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 3,67 ha/ użytek RIII,RIV,Ls/cena wywoławcza 819000,oo PLN/wadium 40950,oo PLN do 22.03.2022/ termin składania ofert 23.03.2022 godz. 14:00

Sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Tąpadłach, gmina Marcinowice, działka nr 102/5 AM-1 o powierzchni 3,6781 ha

Cena sprzedaży netto nie niższa niż 819.000,- zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych).

Syndyk masy upadłości „Dolmat Developer” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obręb Tąpadła, gmina Marcinowice, działka nr 102/5 AM-1 o powierzchni 3,6781 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00047007/6. Cena sprzedaży netto nie  niższa niż 819.000,- zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych).

Kontakt: tel. 713590370.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Tąpadła” należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (50-305), ul. Jaracza 69/011 do dnia 23 marca 2022 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 12.00.

Oferta winna zawierać: datę sporządzenia oferty, dokładne oznaczenie oferenta, adres poczty elektronicznej (o ile oferent adres taki posiada), oferowaną cenę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży, oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży, oświadczenie o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży, oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży, dowód wpłaty wadium.

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej (tj. 40.950 zł słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze 22 1090 1522 0000 0001 0497 1317, najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną a pozostałymi cenami wyniesie mniej niż 5%, syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną lub ustne negocjacje z oferentami, w celu dokonania sprzedaży za jak najkorzystniejszą cenę. Licytacja odbywa się w dniu sprzedaży, o czym oferenci zostaną powiadomieni przy ogłoszeniu wyników części pisemnej sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.

http://syndycywroclaw.pl/sprzedaz-z-wolnej-reki-u-udzialu-wynoszacego-12-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-polozonej-obreb-tapadla-gmina-marcinowice-dzialka-nr-1025-am-1-o-powierzchni-36781-ha/#more-277

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.67 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5869 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,04 ha

Powiat: bolesławiecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5868 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,98 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 1 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5849 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,49 ha

Powiat: głogowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:30

# 5839 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,82 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 20 lipca, 2022

O godzinie: 12:00

# 5830 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,60 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-07-27

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5823 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,67 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu