Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-30
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 87.92 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5570 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat:gryfiński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 87,92 ha/ użytek N/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 615619,oo PLN / rocznie/ wadium 123000,oo PLN do 23.06.2022/ termin przetargu 30.06.2022 godz. 13:00

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 30 lat terenu z przeznaczeniem pod elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych – obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/294 o pow. 87,9230 ha.

Chojna, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położonej w obrębie 8 m. Chojna, oznaczonej numerem działki- 36/294 o powierzchni 87,9230 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1Y/00066787/6 – zwanej w dalszej części ogłoszenia Przedmiotem Dzierżawy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi i dr.

Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory, a szczególnie nie zostały zgłoszone żadne roszczenia o restytucję poprzedniego stanu prawnego.

Integralną częścią ogłoszenia jest treść umowy dzierżawy, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 615.619,20 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z dnia 23 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zmianami).

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 6.160 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 (sala posiedzeń).

Wadium w wysokości 123.000,00 zł należy wpłacić do dnia 23 czerwca 2022 r. w Banku Spółdzielczym:

 • na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002,
 • a dla podmiotów dokonujących wpłaty przez bank zagraniczny na konto:

nr GBWCPLPP PL 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002,

przy czym za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na konto Wydzierżawiającego. Wpływ wadium po upływie wskazanego terminu będzie stanowić podstawę braku dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS lub wydruk komputerowy aktualnych i pełnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru, który ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, zgodnie z art. 54 ust. 4aa ustawy Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.) oraz potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do jej reprezentowania, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty, przetłumaczone na język polski uwierzytelnione notarialnie, oraz winny zapewnić sobie obecność tłumacza w czasie przetargu.

Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu w przypadku posiadania zadłużeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych w stosunku do Wydzierżawiającego –  na jeden dzień przed dniem przetargu.

 

Na trzy dni przed przetargiem (do dnia 27 czerwca 2022 r.) uczestnik zobowiązany jest złożyć (przy czym za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu do siedziby organizatora przetargu) następujące dokumenty:

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego ogłoszenia (treść umowy dzierżawy) oraz przyjęciu do wiadomości, że przeniesienie uprawnień i obowiązków Dzierżawcy, wynikających z zawartej umowy dzierżawy lub przeniesienie własności udziałów w kapitale zakładowym Dzierżawcy, jeżeli w wyniku takiego przeniesienia nastąpiłaby zmiana podmiotu dominującego wobec Dzierżawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych – bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego – może skutkować wypowiedzeniem umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia,
 • dokumenty potwierdzające, że uczestnik lub grupa kapitałowa, w której spółką zależną jest uczestnik, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wraz z dowodem opłacenia składki,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz w opłacaniu składek ZUS,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie uczestnika lub grupy kapitałowej, w której spółką zależną jest uczestnik, w zakresie realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie Polski (w tym: kopię wydanych pozwoleń na użytkowanie oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej) oraz w eksploatacji elektrowni OZE na terenie Polski (dokumentacja powinna zawierać informację na temat łącznej mocy zainstalowanej zrealizowanych inwestycji w latach 2016-2021 oraz łącznej mocy elektrowni OZE, eksploatowanych przez uczestnika lub grupę kapitałową, do której należy uczestnik, na dzień 31 grudnia 2021 r.),
 • potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej wysokości.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie jednego miesiąca od daty przetargu.

Umowa dzierżawy, na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt, może zostać zawarta przed Notariuszem oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej.

Niektóre istotne warunki dzierżawy:

 • Na terenie nieruchomości wykonana jest kanalizacja sanitarna, której przebieg i studzienki rewizyjne oznaczone są słupami betonowymi w kolorze biało-czerwonym. Dzierżawca będzie zobowiązany do udostępnienia Przedmiotu Dzierżawy w celu dojścia i dojazdu do nitki kanalizacji sanitarnej podczas remontu lub konserwacji kanalizacji, po wezwaniu przez odpowiednie służby,
 • Dzierżawca jest zobowiązany użytkować Przedmiot Dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na Przedmiocie Dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt,
 • Dzierżawca jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem – jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem,
 • Dzierżawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania Przedmiotu Dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na Przedmiocie Dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych, w tym do wykaszania Przedmiotu Dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy,
 • Dzierżawca jest zobowiązany ubezpieczyć Przedmiot Dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca jest zobowiązany zabezpieczyć Przedmiot Dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na Przedmiocie Dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia,
 • Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii oraz wykonać linie przesyłowe,
 • Poza czynszem Dzierżawcę będą obciążać wszelkie podatki oraz opłaty i obciążenia prywatne oraz publicznoprawne, związane z Przedmiotem Dzierżawy, a w szczególności podatek od nieruchomości,
 • Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem Przedmiotu Dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego,
 • Dzierżawca jest zobowiązany do udostępnienia przejścia i przejazdu przez Przedmiot Dzierżawy do miejscowości Kaliska. Po wykonaniu przez Wydzierżawiającego geodezyjnego wydzielenia drogi, niniejsza Umowa zostanie zmieniona poprzez zawarcie pisemnego aneksu (zmiana numeru działki, powierzchni oraz wysokości czynszu – proporcjonalnie do powierzchni),
 • Dzierżawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich znaków granicznych Przedmiotu Dzierżawy,
 • W zależności od rodzaju inwestycji, Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania Przedmiotu Dzierżawy lub doprowadzić do zgodności planowanej inwestycji z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,
 • Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na Przedmiocie Dzierżawy,
 •  Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy,
 • Dzierżawca, przed zawarciem umowy dzierżawy, zobowiązany jest złożyć Wydzierżawiającemu zabezpieczenie (kaucję), z której Wydzierżawiający skorzysta w przypadku braku płatności przez Dzierżawcę czynszu lub podatku od nieruchomości lub innych opłat, określonych w umowie dzierżawy,
 • Zapłata czynszu będzie następować za cały rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a w roku zawarcia umowy – w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, w dniu ustalonym przez Wydzierżawiającego.

Dalszych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. Nr 4) tel. 91 414 10 35 wew. 59.

https://bip.chojna.pl/artykul/ogloszenie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-na-okres-do-30-lat-terenu-z-przeznac-2

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 87.92 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5803 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,74 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-13

Dodano: 28 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5784 dzierżawa gruntu rolnego pow. 437,23 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-12

Dodano: 14 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5768 dzierżawa jeziora pow. 4,19 ha

Powiat: białogardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-06-10

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 13:00

# 5739 dzierżawa gruntu rolnego pow. 68,14 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5736 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,65 ha

Powiat: myśliborski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-15

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 10:00

# 5735 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,86 ha

Powiat: myśliborski

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu