Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-21
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 22.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5700 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 22,00 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 22,00 ha/ użytek RIV/ mpz brak/czynsz wywoławczy 264000,oo PLN netto/ rocznie/ wadium  52800,oo PLN do 15.06.2022/ termin przetargu 21.06.2022 godz. 13:00

Burmistrz  Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczonyna najem  części nieruchomości oznaczonej                     w ewidencji gruntów jako działka nr 6/4 o pow. 22 ha, położonej w obr. 006 m. Karlino, 

posiadającej urządzoną księgę wieczystą KO1B/00033846/7, na okres 30 lat,                        z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej wraz                        z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotowa     część     nieruchomości     nie     posiada    aktualnego     miejscowego     planu

zagospodarowania przestrzennego, ani wydanej decyzji o warunkach zabudowy                        i zagospodarowania terenu, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karlino  stanowi grunty rolne, częściowo tereny łąk                        i pastwisk, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, obszar natura 2000, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, użytki ekologiczne, istniejący przesyłowy kolektor ścieków. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład przedmiotowej części nieruchomości wchodzą niżej wymienione użytki : grunty rolne RIVa – 3,7472 ha, RV – 7,1552 ha, łąki trwałe : ŁIII – 1,2605 ha, ŁIV – 1,2331 ha, ł V – 3,2446 ha, ŁVI – 3,8857 ha, nieużytki : 1,4737 ha.  Wyżej opisana  nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

 

 

 1. Cena wywoławcza czynszu najmu w/w części działki według stawki 12.000,00 zł/ha rocznie  wynosi  000,00 zł  netto rocznie.

 

 1. Z tym zastrzeżeniem, że czynsz najmu w okresie od dnia zawarcia umowy najmu do dnia zakończenia przez Najemcę robót budowlanych związanych z wybudowaniem

farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, przez które rozumie                        się podpisanie protokołu końcowego odbioru inwestycji nie dłużej jednak niż przez

24 miesiące od dnia zawarcia niniejszej umowy, wg stawki 500 zł/ha netto rocznie                wynosić będzie 11.000,00 zł netto rocznie.  

 

 1. Czynsz najmu zostanie powiększony o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

 

 1. Okres trwania najmu działki  –  30 lat

 

 1. Płatność rocznego czynszu najmu ustala się w ratach kwartalnych : I rata do dnia 15 lutego (za okres od 01 stycznia do 31 marca ), II rata do dnia do dnia 15 maja (za okres od dnia 01 kwietnia do 30 czerwca), III rata do 15 września (za okres od 01 lipca do 30 września) , IV rata do 15 listopada(za okres od 01 października do 31 grudnia), z tym zastrzeżeniem, że czynsz najmu za okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót budowlanych związanych z wybudowaniem farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, przez które rozumiesię podpisanie protokołu końcowego odbioru inwestycji  będzie płatny z góry w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

 

 1. Na Najemcy ciąży obowiązek poinformowania Wynajmującego na piśmie                        o  planowanym dniu rozpoczęcia prac budowlanych i montażowych związanych                     z budową farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na co najmniej

1 miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia prac budowlanych na Nieruchomości, a także o zakończeniu przez Najemcę robót związanych z budową farmy fotowoltaicznej.

 

 1. Czynsz najmu podlegać będzie raz w roku waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2023 r., o wskaźnik wzrostu cen towarów      i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

 

 1. Nakłady poniesione przez Najemcę na przygotowanie przedmiotu najmu do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu najmu zgodnie z celem najmu, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu najmu.

 

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań, w tym pozwolenia na budowę w zakresie planowanej przez Najemcę inwestycji.

 

 1. Wynajmujący nie ponosi również odpowiedzialności za wynik finansowy działalności Najemcy w przedmiocie najmu ani za fakt, iż wynik finansowy z prowadzonej w przedmiocie najmu działalności nie odpowiada oczekiwaniom Najemcy. Powyższe nie stanowią okoliczności uprawniających Najemcę do rozwiązania umowy najmu przed upływem terminu 30 lat, ani też nie stanowią podstawy roszczeń Najemcy za roboty budowlane lub prace wykonane w przedmiocie najmu, rekompensaty za poniesione straty i/lub utracone korzyści.

 

 1. Biorący udział w przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z projektem umowy najmu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 13 °°                     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłata wadiumw wysokości 

52.800,00 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 czerwca  2022 roku  na konto:

 

PKO Bank Polski SA

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

 

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

 

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem            w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później                      niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu                     po  7 dniach  od dnia zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości.

Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z

innego właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo sporządzone notarialnie                        do reprezentowania Spółki na przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki.

Cudzoziemcy, jeśli najemcą jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów.  Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż  okres     3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt najemcy.

 

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94)  311 95  47, 530 279 180                        lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

 

Burmistrz Karlina

Waldemar Miśko

 

 

 

 

Karlino, dnia 12  maja 2022 r.

 

 

Burmistrz Karlina z siedzibą Urząd Miejski w Karlinie 78-230 Karlino Plac Jana Pawła II 6   będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury przetargowej oraz wypełnienia wymogów określonych przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem   adresu e-mail: iod@karlino.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku                            z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz zawarcia umowy sprzedaży. W związku z powyższym:

 

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i aktach wykonawczych do w/w ustawy.
 3. Podanie danych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zawarcia umowy sprzedaży jest obowiązkowe.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

http://bip.karlino.pl/index.php?id=125623

 

Szczegóły

Powierzchnia: 22.00 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 12 sierpnia, 2022

O godzinie: 13:15

# 5879 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,46 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5803 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,74 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-13

Dodano: 28 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5784 dzierżawa gruntu rolnego pow. 437,23 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-07-12

Dodano: 14 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5768 dzierżawa jeziora pow. 4,19 ha

Powiat: białogardzki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-06-10

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 13:00

# 5739 dzierżawa gruntu rolnego pow. 68,14 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5736 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,65 ha

Powiat: myśliborski

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu