Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-21
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 18.56 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5751 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 18,56 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę 4 zbiorników wodnych/ pow. razem 18,56 ha/ użytek Ws staw, jezioro, gospodarka rybacka/czynsz wywoławczy razem 2970,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 20.06.2022/ termin składania ofert 21.06.2022 godz. 09:00

Nadleśnictwo Pniewy informuje o ogłoszeniu przetargu ofert pisemnych na dzierżawę zbiorników wodnych.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pniewy, ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy, ogłasza publiczny (nieograniczony) przetarg ofert pisemnych na dzierżawę zbiorników wodnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy.

 

Wykaz i szczegółowy opis gruntów oddawanych w dzierżawę w toku niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Informację o lokalizacji w terenie i stanie zbiorników wodnych należy uzyskać u leśniczego Leśnictwa, na terenie którego położona jest nieruchomość, w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku, pod wskazanymi numerami telefonów:

– Leśnictwo Wituchowo, tel.; 661 992 210, 61 2915059,

– Leśnictwo Wielonek, tel.; 661 992 224, 61 2916988.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stawki czynszowej rocznej za dzierżawę zbiorników wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy, Zn. spr.: SA.0210.1.25.2019, stawki czynszowe roczne za dzierżawę zbiorników wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy wynoszą:

 • dla stawów otwartych spuszczalnych – 40-krotności ceny sprzedaży 1 kg karpia za 1,0 ha powierzchni ewidencyjnej,
 • dla stawów zamkniętych niespuszczalnych – 20-krotności ceny sprzedaży 1 kg karpia za 1,0 ha powierzchni ewidencyjnej
 • dla jezior, dołów, glinianek i innych – 10-krotności ceny sprzedaży 1 kg karpia za 1,0 ha powierzchni ewidencyjnej.

Ceny sprzedaży, o których mowa, ustala się wg umownych cen detalicznych.

 

Oferowaną wysokość czynszu należy wskazać jako cenę za dzierżawę 1 ha powierzchni gruntu na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych” stanowiącym załącznik nr 3, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z opisem ”Przetarg – zbiorniki wodne” należy składać na załączonym druku w sekretariacie Nadleśnictwa Pniewy, ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godziny 9:00.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Informację o uczestniku przetargu (nazwa przedsiębiorcy, NIP, Regon, dane rejestrowe w postaci opisu z właściwego rejestru, gdzie zarejestrowany jest przedsiębiorca lub imię i nazwisko osoby fizycznej, pełen adres, PESEL oraz nr dowodu osobistego) oraz opcjonalnie inne dane kontaktowe (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail),
 • Proponowaną roczną wysokość czynszu (kg karpia na 1 ha), ze wskazaniem numeru pozycji oraz oznaczenia identyfikującego nieruchomość (leśnictwo, adres leśny, nr działki, oddział, kategorię gruntu, klasę i powierzchnię), której dotyczy oferowany czynsz,
 • Ofertę należy składać na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych” stanowiącym załącznik nr 3, na całą powierzchnię użytku wykazaną pod daną pozycją w kolejnych wierszach szczegółowego wykazu zbiorników wodnych (załącznik nr 1),
 • Pisemną deklarację, że przyszły dzierżawca będzie uiszczał należny podatek na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych (załącznik nr 3),
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem gruntu, na który złożono ofertę oraz o akceptacji warunków wzoru umowy dzierżawy na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych”: (załącznik nr 3),
 • Propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych: (załącznik nr 3),
 • Propozycję koncepcji prowadzenia działalności na wydzierżawionej nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finansowej uczestnika przetargu na druku „Oferta na dzierżawę zbiorników wodnych”: (załącznik nr 3),
 • Oraz inne dane określone w ofercie na dzierżawę zbiorników wodnych, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2032 r.

Pozostałe, nie ujęte w niniejszym ogłoszeniu szczegółowe warunki korzystania ze zbiorników wodnych zawiera wzór umowy dzierżawy (załącznik nr 4).

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • Złożone po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu przez osobę, która nie wniosła wadium,
 • Nie zawierające wymaganych danych i oświadczeń lub, gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę lub jej zmiany,
 • Uczestnik przetargu nie zaproponował co najmniej ceny wywoławczej wysokości czynszu,
 • Złożone przez uczestników przetargu zalegających z zapłatą czynszu dzierżawnego za dotychczas dzierżawione z Nadleśnictwa Pniewy zbiorniki wodne.

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert i z tego względu wybór jest utrudniony, przeprowadzony zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa.

 

Poszczególne zbiorniki wodne zostaną wydzierżawione osobom, które złożą najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponują najwyższą roczną wysokość czynszu mierzoną w kg karpia za 1 ha.

 

Zgodnie z regulaminem przetargowym (załącznik do Zarządzenia nr 19/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 05.05.2022 r. zn. sp.: SA.2217.3.2022 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wydzierżawiania gruntów przeznaczonych na cele gospodarki rybackiej, położonych na terenie Nadleśnictwa Pniewy) organizator przetargu przewiduje wpłatę wadium w wysokości 100,00 złotych. Tytuł przelewu bankowego do wniesienia wadium powinien brzmieć: „Wadium do przetargu na Zbiorniki wodne SA.2217.2.2022”.

 

Nadleśnictwo Pniewy (Organizator przetargu) informuje, że pomimo możliwości składania oferty na jednym druku, dotyczącym więcej niż jednego gruntu (pozycji), w istocie prowadzonych jest równolegle wiele postępowań – odrębnie dla każdego gruntu (pozycji). Wadium zabezpiecza każde z postępowań, a jego celem jest zabezpieczenie czynnego udziału oferentów w postępowaniu i podpisanie umowy w przypadku wyboru jako dzierżawcy. Obowiązki te realizowane są odrębnie dla każdego gruntu (pozycji).

 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjąć należy, że wadium w wysokości 100,00 złotych wpłacane na rachunek bankowy Nadleśnictwa, należy wpłacać odrębnie dla każdego gruntu (pozycji, zgodnie ze szczegółowym wykazem zbiorników wodnych do wydzierżawienia, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia). Szczegółowe warunki postępowania z wadium określa regulamin przetargu, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 19/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy z dnia 05.05.2022 r. zn. spr.: SA.2217.3.2022 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wydzierżawiania gruntów przeznaczonych na cele gospodarki rybackiej, położonych na terenie Nadleśnictwa Pniewy.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest p. Adrianna Mosińska (telefon nr 61 29 36 433).

 

Nadleśnictwo Pniewy zastrzega sobie – do terminu końcowego składania ofert – prawo:

 • Zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • Odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny,
 • Unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
 • 5751 pniewy wykaz zbiorników

https://pniewy.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nadlesnictwo-pniewy-informuje-o-ogloszeniu-przetargu-ofert-pisemnych-na-dzierzawe-zbiornikow-wodnych-

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.56 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Telefon

+48508501721

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-15

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5865 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,20 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-14

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5864 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,07 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-15

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:25

# 5862 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,36 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5854 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,84 ha

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 2 sierpnia, 2022

O godzinie: 11:00

# 5853 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 9,03 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-13

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5835 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,35 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu